R E K L A M A

BUDOWA MATERII

Materia jest zbudowana z atomów. Atomy składają się z: protonów, neutronów, elektronów.
Protony i neutrony wchodzą w skład jądra, które w atomie przyjmuje pozycję centralną, zaś elektrony krążą wokół jądra. Przeciętna średnica atomu wynosi jedną dziesięciomiliardową część metra. Średnica jadra atomowego jest 10 000 razy mniejsza od średnicy orbity po której krąży elektron.

99.999999999999 % objętości atomu stanowi pusta przestrzeń.

Nie znamy kształtu atomu ani kształtu jądra, ale umownie przyjmujemy że są one owalne. Parametry przestrzenne elektronu też nie są znane.


Kwarki górne u (up) i kwarki dolne d (down) są powiązane w protony i neutrony przy pomocy dwóch różnych zestawów kwarków.

Wszystko wskazuje na to że kwarki nie mogą występować pojedynczo, a tylko w połączeniu ze sobą. Kwarki wiążą się w protony i neutrony poprzez oddziaływanie silne przenoszone przez gluony.

Oddziaływują również słabo i elektromagnetycznie.

Protony i neutrony tworzą jądro atomu. Odddziaływanie między nukleonami ( neutrony i protony) jest skomplikowane i nie w pełni jeszcze poznane. Protony mają ładunek elektryczny dodatni. Neutrony są elektrycznie obojętne. W sumie jądro atomu posiada ładunek elektryczny dodatni. Jądro atomu wraz a elektronami tworzą atom. Elektrony posiadają ładunek elektryczny ujemny i są utrzymywane na orbitach atomowych poprzez siły oddziaływania elektromagnetycznego. Elektrony nie odczuwają oddziaływania silnego.

Potony i neutrony składają się z kwarków. Kwarki wewnątrz protonu i neutronu oddziaływują ze sobą w wyniku oddziaływania silnego wymieniając gluony. Oprócz tego kwarki jednego protonu mogą się "sklejać" z kwarkami innego protonu lub neutronu co utrzymuje jądro w całości. Nazywamy to szczątkowym oddziaływaniem silnym.

Według obecnego stanu wiedzy kwarki i elektrony należą do naprawdę elementarnych cząstek - z nich składa się cała materia.

RODZAJE ODDZIAŁYWAŃ

GRAWITACYJNE NAJSŁABSZYM ODDZIAŁYWANIEM JEST ODDZIAŁYWANIE GRAWITACYJNE. WYSTĘPUJE MIĘDZY CIAŁAMI POSIADAJĄCYMI MASĘ. NIE STWIERDZONO ODPYCHANIA GRAWITACYJNEGO. NIE WIADOMO W JAKI SPOSÓB ODDZIAŁYWANIE GRAWITACYJNE JEST PRZENOSZONE.
SILNE JEST 100 RAZY SILNIEJSZE OD ODDZIAŁYWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO. DZIAŁA TYLKO NA NIEWIELKIE ODLEGŁOŚCI I DZIAŁA MIĘDZY KWARKAMI.
CZĄSTKI PRZEBNOSZĄCE ODDZIAŁYWANIA SILNE NAZYWAMY GLUONAMI. KWARKI JEDNEGO PROTONU MOGĄ SIĘ SKLEJAĆ Z KWARKAMI INNEGO PROTONU I W TEN SPOSÓB ODDZIAŁYWANIE SILNE JEST ODPOWIEDZIALNE ZA POŁACZENIA MIĘDZY NUKLOENAMI ZAPEWNIAJĄC OGROMNĄ TRWAŁOŚĆ JĄDRA ATOMOWEGO
ELEKTROMAGNETYCZNE ODPOWIADA ONO ZA SIŁY DZIAŁAJĄCE MIĘDZY NAŁADOWANYMI CZĄSTKAMI, TZN. MIĘDZY ŁADUNKAMI DODATNIMI I UJEMNYMI. ŁADUNKI JEDNOIMIENNE SIĘ ODPYCHAJĄ A RÓŻNOIMIENNE PRZYCIĄGAJĄ.
ODDZIAŁYWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE UTRZYMUJE ELEKTRONY NA ORBITACH ATOMOWYCH.
ODDZIAŁYWANIE TO JEST RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNE ZA SIŁY KONTROLUJĄCE STRUKTURĘ ATOMOWĄ, REAKCJE CHEMICZNE I WSZYSTKIE ZJAWISKA ELEKTROMAGNETYCZNE.
CZĄSTKĄ PRZENOSZĄCĄ ODDZIAŁYWANIE ELETROMAGNETYCZNE JEST FOTON /KWANT/ PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO. JEST TO CZĄSTKA PORUSZAJĄCA SIĘ Z PRĘDKOŚCIĄ ŚWIATŁA I MAJĄCA MASĘ SPOCZYNKOWĄ RÓWNĄ ZERU. OKAZAŁO SIĘ, ŻE ZARÓWNO ELEKTRYCZNOŚĆ JAK I MAGNETYZM TO RÓŻNE PRZEJAWY TEJ SAMEJ SIŁY.
SŁABE ODPOWIADA ZA PROMIENIOTWÓRCZY ROZPAD JĄDRA ATOMOWEGO


 
R E K L A M A
AstroPULPIT - Astronomia na Twoim Pulpicie